حسابداری تسهیلات

حسابداری تسهیلات ، برای ثبت اطلاعات تسهیلات بانکی باید از ماژول تسهیات مالی استفاده کرد.

در ادامه بخوانید حسابداری تسهیلات

حسابداری پخش مویرگی

حسابداری پخش مویرگی، این حسابداری به پخش کالا ارتباط پیدا می کند. پخش مویرگی، نوعی روش پخش است که به صورت گسترده صورت می پذیرد.

در ادامه بخوانید حسابداری پخش مویرگی

حسابداری بین المللی چیست

حسابداری بین المللی چیست ، این نوع حسابداری شامل روش های استاندارد حسابداری تمامی کشوهای جهان می باشد.

در ادامه بخوانید حسابداری بین المللی چیست