حسابداری پخش مویرگی

حسابداری پخش مویرگی، این حسابداری به پخش کالا ارتباط پیدا می کند. پخش مویرگی، نوعی روش پخش است که به صورت گسترده صورت می پذیرد.

این نوع فروش توسط نمایندگی ها و شعبه های مستقل و غیر مستقل انجام می پذیرد. در تمام این موارد، دفتر مرکزی در فروش دخل و تصرف دارد و به صورت آنلاین و یا آفلاین فروش شعب خود را کنترل می کند.


انواع پخش مویرگی


- پخش سرد: در این نوع پخش محصولاتی که تاریخ انقضا ندارند توسط بازاریاب به مشتری معرفی می شود. سپس فاکتور در دفتر مرکزی صادر شده و به همراه اجناس به خریدار ارسال می شود.
- پخش گرم: پخش گرم نوعی از پخش مویرگی است که در آن، ویزیتور به همراه جنس در محل خریدار حضور می یابد و سفارش مشتری در محل انجام شده و در همان زمان، جنس به مشتری تحویل داده می شود.


چگونگی انجام حسابداری مویرگی


حسابداری این دو نوع پخش مویرگی خیلی با یکدیگر فرق ندارند و عموما به یک شکل انجام می شوند و فقط در انبار و حسابداری انبار با یکدیگر متفاوتند. حسابداری پخش مویرگی در حسابداری بازرگانی قرار می گیرد. در شرکت های بازرگانی بهای تمام شده کالای فروش رفته و حساب فروش به منزله درآمد شرکت می باشند. در شرکت های پخشی که دارای شعب مختلف می باشند، این دو حساب یعنی فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته در سطح تفضیلی به غیر از شعب و نمایندگی ها متصل می شوند. در حسابدار مویرگی موضوعی که بسیار اهمیت دارد تعداد بالای مشتریان می باشد، که کنترل حساب های این میزان مشتری سخت است. در پخش مویرگی مبالغ اندک اما تعداد بالا می باشد ولی در شرکت های بازرگانی مبالع بالا و تعداد گردش کم حجم می باشد.


نتیجه پایانی


با توجه به موارد گفته شده، می توان بیان کرد تعداد گردش مشتریان در شرکت های پخش مویرگی بیشتر از شرکت های بازرگانی بوده و برای ارزیابی و کنترل باید از نرم افزار حسابداری مناسبی استفاده کرد.