حسابداری تلفیقی
حسابداری تلفیقی

حسابداری تلفیقی، شرکت های تجاری به منظور افزایش بازدهی خود با دیگر سازمان های تجاری تلفیق می شوند. برای حسابداری این استراتژی لازم است از حسابداری تلفیقی استفاده نمود.

حسابداری تلفیقی یک انتخاب ایده اآل برای سازمان ها و نماینگی های فروش به شمار می رود. آنها می توانند با استفاده از این نوع حسابداری، صورت حساب های خود را ساده کرده و قادر به جابجایی حساب به صورتحساب ماهانه از یک فکتور به فاکتوری دیگر شوند.


اهداف تهیه صورت حساب های تلفیقی


هدف این نوع حساب، تهیه اطلاعات در مورد وضعیت فعالیت مالی شرکت تجاری و شرکت های زیر مجموعه آن می باشد. زیرا صورت حساب های شرکت اصلی به تنهایی قادر نیست از فعالیت های اقتصادی شرکت های تلفیقی گزارشاتی را اراده دهد. در ضمن سازمان های تجاری به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی نیاز دارند از صورت حساب های تلفیقی آگاهی داشته باشند. سرمایه گذاران شرکت اصلی به عنوان استفاده کنندگان صورت های تلفیقی می باشند که اطلاعات کاملی را برای سایر استفاده کنندگان فراهم می کنند.


وظایف حسابداری تلفیقی


واحدهای تجاری با ادغام با سایر واحدها سبب گسترش عملیات خود خواهند شد. در این حساب، به منظور گزارش های مالی دارایی ها و بدهی ها و درآمدها و هزینه های جداگانه بیش از دو مورد از شرکت های گروه مورد نیاز می باشد. اصول تلفیق بیشتر به این منظور استفاده می شوند که تمامی شرکت های گروه مانند یک شرکت واحد به نظر برسند. ای رویه به صورتی است که تمامی آثار مالکیت درون گروه حذف و تنها معاملات خارجی در صورت های مالی ثبت می شوند.


نتیجه پایانی


تلفیق سازمان های تجاری به منظور حذف هزینه های ثابت و عملیات تکراری، هماهنگی بیشتر فرآیند تولید و محصولات با یکدیگر، کاهش خطرات در سازمان تجاری، کاهش هزینه های مالی و افزایش اعتبارات و استفاده از امتیازات قانونی و مالیات می باشد.