حسابداری تسهیلات
حسابداری تسهیلات

حسابداری تسهیلات ، برای ثبت اطلاعات تسهیلات بانکی باید از ماژول تسهیات مالی استفاده کرد.

تمامی فرآیندهای حسابداری با گزارشات آن در ماژول حسابداری تسهیلات قرار می گیرد. تسهیلات مالی در سازمان ها با فرآیندهای دریافت و پرداخت ارتباط نزدیکی دارد. برای این منظور لازم است بین ماژول تسهیلات مالی و دریافت و پرداخت ها یکپارپگی ایجاد شود.


امکانات حسابداری تسهیلات


حسابداری تسهیلات مزایای بیشماری برای سازمان خواهد داشت. از جمله به منظور شناسایی محاسبات مالی و به موقع آنها در حساب ها و درج و نگهداری کلیه اطلاعات تسهیلات مالی دریافتی استفاده کرد برای حسابداری تسهیلات لازم است امکاناتی فراهم باشد. این امکانات و ابزارها عباتند از
- دریافت تسهیلات در چندین نوبت
- ثبت انواع تسهیلاتی که دریافت شده
- تسهیلات با نرخ ارزهای متفاوت دریافت شده و تسویه آن با ارز دلخواه
- اقساط قبل از سر رسید باز پرداخت شوند.
- محاسبه ذخیره جریمه تاخیر پرداخت نشده
- باز پرداخت یک قسط در چندین نوبت به تفکیک اصل و بهره
- تغییر و معدیل مقادیر بهره
- شناسایی بخشودگی بهره در صورت باز پرداخت پس از سر رسید

 

تسهیلات اعتبارات و تسهیلات وام بانکی


آن مقدار وجهی که از طی یک دوره مشخص و به صورت بلند مدت و کوتاه مدت از بانکها و موسسات مالی دیگری تامین می شود را تسهیلات و اعتبارات می نامند. وام های بانکی به صورت مضاربه و فروش اقساطی و مشارکت مدنی دریافت می شوند که به صورت روش خالص و روش ناخالص ثبت می شوند. وام های دریافتی به بلند مدت و کوتاه موت تقسیم بندی می شوند .وام های بلند مدت شامل بدهی های غیر جاری، تسهیلات مالی بلند مدت و وام های پرداختنی بلند مدت و وام های بانکی تقسیم می شوند و وام کوتاه مدت به بدهی های جاری، تسهیلات مالی، وام های پرداختنی کوتاه مدت تقسیم بندی می شوند.