صورت مالی حسابداری

فعالیت‌های عملیاتی که به عنوان فعالیت‌های اصلی و مستمر که درآمد را برای واحد تجاری باعث می‌شود، در نظر گرفته می‌شوند.

صورت مالی حسابداری

صورت مالی حسابداری

فعالیت ‌های سرمایه گذاری شامل تمام فعالیت‌های خرید یا فروش دارایی ثابت یا نامشهود، پرداخت وام به مشتری و وصول آن می‌شود.

فعالیت‌های تأمین مالی که همان دریافت نقدی از اعتباردهندگان و صاحبان سرمایه و بازپرداخت اصل آن است.

ترازنامه

ترازنامه یا بیلان نیز که از دیگر صورت‌های مالی مهم در حسابداری است، به صورت گزارشی از وضعیت مالی شرکت برای یک مقطع زمانی خاص تعریف می‌شود. برای گزارش وضعیت مالی می‌بایست اطلاعات مرتبط به منافع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی بررسی شود. بنابراین اجزای ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌شود.

داده‌های مالی موجود در ترازنامه را در دو ستون کنار هم قرار می‌دهند. در واقع دارایی‌ها در سمت راست و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ قرار می‌گیرند؛ و از آنجا که باید همواره بین جمع دارایی‌ها با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه توازن وجود داشته باشد، آن را ترازنامه می‌نامند.

طبقه بندی اقلام ترازنامه

همان طور که گفتیم هدف اصلی از تهیه گزارش ترازنامه، ارائه اطلاعات مالی شفاف و جامع و کمک به آگاهی و تصمیم گیری بهتر مدیران است. به همین دلیل اطلاعات مالی درج شده در ترازنامه به صورت زیر طبقه بندی می‌شود:

دارایی های جاری

همان وجوه نقد یا دیگر اقلام دارایی که حداکثر تا یک سال قابل تبدیل به پول نقد هستند. در ترازنامه دارایی‌ها را باید به ترتیب قابلیت نقد شوندگی ثبت نمود، یعنی ابتدا پول‌های نقد مانند صندوق و حساب جاری شرکت، مطالبات شرکت از مشتریان بابت فروش محصولات و ارائه خدمات که نهایتاً تا یک سال آینده به وجه نقد تبدیل خواهند شد. پس از آن موجودی کالا و در نهایت پیش پرداخت هزینه ها و ملزومات اداری و مصرفی قرار می گیرند.

دارایی های ثابت مشهود

این دارایی ها طول عمری بیش از یک سال دارند. زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات در این طبقه از دارایی ها قرار می گیرند.

دارایی های نامشهود

دارایی‌هایی همچون سرقفلی، حق اختراع، نرم افزار مالی که طول عمری بیشتر از یک سال داشته و مشهود نیستند را دارایی‌های نامشهود می‌نامند.

سایر دارایی ها

تمامی اقلام دارایی که در سه طبقه قبل قرار نمی‌گیرند را می‌توان در این طبقه ثبت نمود. مانند سپرده دریافتنی بلند مدت و اسناد دریافتنی بلند مدت

بدهی های جاری

بدهی‌هایی که انتظار می‌رود حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترازنامه از طریق دارایی‌های جاری یا ایجاد سایر بدهی‌های جاری تسویه شود، در این دسته قرار می‌گیرند.

مهم ترین بدهی‌های جاری شامل حساب‌های پرداختنی، اسناد پرداختنی، حقوق پرداختنی، مالیات پرداختنی و پیش دریافت درآمد می‌شود.

بدهی های غیرجاری

بدهی‌هایی مانند وام بلندمدت پرداختنی، تسهیلات بلندمدت پرداختنی و اوراق قرضه پرداختنی که سررسید پرداخت آنها بیشتر از یک سال پس از تاریخ ترازنامه است.

سرمایه

این طبقه برای در نظر گرفتن مبالغ آورده نقدی و غیرنقدی صاحبان موسسه با هدف سرمایه گذاری تعریف شده است.